Termeni și condiții - Contract prestări servicii de găzduire

Prezentul contract de servicii de găzduire reprezintă un contract cu KEY HOSTING AND DEVELOPMENT S.R.L. şi trebuie să fie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul WWW.KEYHOST.RO. Orice comandă confirmată, prin bifarea căsuţei “Am citit si sunt de acord cu Contractul de Prestări Servicii” şi prin apăsarea butonului “Finalizează Comanda”, reprezintă o acceptare din partea BENEFICIARULUI a ofertei în condiţiile stipulate de art. 9 din Legea comerţului electronic 365/2002. Apăsarea butonului “Finalizează Comanda” reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeaşi valoare cu o semnătură olografă. Etapele tehnice pentru încheierea contractului presupun: selectarea unei oferte disponibile pe WWW.KEYHOST.RO, citirea şi acceptarea prezentului contract şi apăsarea butonului “Finalizează Comanda”. Contractul este stocat de către FURNIZOR şi accesibil în orice moment la adresa: http://www.keyhost.ro/contract.pdf

Pentru identificarea în mod unic a acestui contract se va folosi o sumă de control MD5 prezentă pe fiecare factură. Contractul se încheie în limba română.

Capitolul 1. Părţile contractului

Art. 1. Părţile prezentului contract sunt:


a) KEY HOSTING AND DEVELOPMENT S.R.L cu sediul în Bucureşti, Bdul Marasesti, Nr.42, Bl.1, Sc.A, Ap.7 Sector 4, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/9964/2015, cod fiscal 34885446 având Contul IBAN: RO94 INGB 0000 9999 0520 4918 deschis la ING Bank, în calitate de FURNIZOR, reprezentată de dl. Pietrosu Radu-Andrei, având calitatea de MANAGER


şi

b) Persoana juridică sau persoana fizică identificată prin datele introduse în formularul de comandă, informaţii care se regăsesc în prima factură trimisă către client având calitatea de BENEFICIAR.


Factura devine parte integrantă a prezentului contract. BENEFICIARUL garantează corectitudinea datelor introduse în formularul de comandă şi faptul că ele sunt conforme cu realitatea. În condiţiile în care datele introduse conţin erori, acestea pot fi corectate accesând contul client, folosind numele de utilizator şi parola asociate. Datele pot fi modificate şi printr-un email trimis la adresa sales[at]keyhost.ro.


Capitolul 2. Obiectul contractului


Art. 2.1. Potrivit prezentului contract, FURNIZORUL se obligă să ofere BENEFICIARULUI următoarele servicii, ale căror specificaţii se regăsesc în prima factură emisă de FURNIZOR către BENEFICIAR şi în prevederile prezentului contract:
a) Rezervare, transfer sau prelungire de nume de domeniu (ii) comandate de către BENEFICIAR şi identificate în factura emisă;
b) Servicii de găzduire web comandate de către BENEFICIAR şi identificate în factura emisă;
c) Servicii Virtual Private Server (VPS) comandate de către BENEFICIAR şi identificate în factura emisă;
d) Servicii de Virtual Dedicated Server (VDS) comandate de către BENEFICIAR şi identificate în factura emisă;

Art. 2.2. În situaţia în care BENEFICIARUL doreşte modificarea sau suplimentarea serviciilor, poate solicita acest lucru FURNIZORULUI. Aceste modificări vor fi reflectate în facturile emise ulterior.

Art. 2.3. BENEFICIARUL înţelege şi este de acord cu faptul că, în cazul achiziţiei de servicii, anumite operaţii tehnice ce includ, dar nu se limitează la: crearea şi transferarea site-urilor web, popularea bazelor de date, adăugarea de căsuţe email precum şi alte operaţii puse la dispoziţia BENEFICIARULUI prin intermediul panoului de administrare, cad exclusiv în sarcina sa.


Capitolul 3. Durata contractului


Art. 3.1. Prezentul contract îşi produce efectele timp de un an de la momentul semnării sale(perioada contractuală). Ulterior, durata contractului se prelungeşte automat cu perioade egale cu cea iniţiala (perioada contractuală extinsă), cu excepţia cazului în care BENEFICIARUL notifică FURNIZORUL, cu cel puţin 30 de zile înainte, despre intenţia sa de a nu mai prelungi contractul, sau nu achita factura proformă de prelungire emisă de către FURNIZOR.

Art. 3.2. Contractul poate fi întrerupt în orice moment, la solicitarea BENEFICIARULUI, cu preaviz de 15 zile.


Capitolul 4. Plata şi procedura de plată


Art. 4.1. Plata contravalorii serviciului devine scadentă în 7 zile de la momentul emiterii facturii proforme de către FURNIZOR.

Art. 4.2. FURNIZORUL va emite prima factură proformă chiar la momentul semnării contractului. Ulterior, FURNIZORUL va emite facturi proforme cu 7 zile înainte de expirarea perioadei plătite, pentru o perioadă egală cu ultima perioadă plătită de BENEFICIAR sau pentru o altă perioadă stabilită de comun acord cu BENEFICIARUL.

Art. 4.3. BENEFICIARUL acceptă să achite contravaloarea serviciilor în avans faţă de perioada furnizării acestora. Ulterior achitării serviciilor de către client FURNIZORUL va transmite factura corespondentă, în format electronic (PDF) la adresa din contul BENEFICIARULUI.

Art. 4.4. BENEFICIARUL înţelege şi este de acord că, în situaţia în care plata nu este confirmată în cel mult 15 zile de la expirarea ultimei perioade plătite, informaţiile încărcate de BENEFICIAR, sau de orice altă terţă persoană în contul BENEFICIARULUI, pot fi şterse.

Art. 4.5. Preţul serviciilor este evidenţiat în factura emisă şi este conform cu oferta de pe site. Plata se va face in lei, la cursul BNR din data emiterii facturii proforme.


Capitolul 5. Data începerii furnizării serviciului


Art. 5.1. Părţile convin ca data începerii furnizării serviciului să fie data trimiterii de FURNIZOR către BENEFICIAR a informaţiilor de acces la serviciul de găzduire, inclusiv nume de utilizator şi parola.

Art. 5.2. Începerea furnizării serviciului poate fi decalată, dacă FURNIZORUL acceptă acest lucru.


Capitolul 6. Încetarea contractului


Art. 6.1. Prezentul contract poate înceta prin acordul părţilor.

Art. 6.2. FURNIZORUL poate considera prezentul contract ca fiind reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără orice alte formalităţi, în situaţia în care:
a) BENEFICIARUL nu-şi respectă obligaţia de plată a sumelor datorate potrivit prezentului contract în termen de 5 zile de la data la care acestea devin scadente;
b) BENEFICIARUL încalcă vreuna din obligaţiile pe care şi le-a asumat în acest contract, inclusiv Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Serviciilor (capitolul 9) din acest contract şi/sau un se conformează în termen de maxim 5 zile notificării transmise de FURNIZOR;
c) Se constată ulterior că la data semnării contractului, BENEFICIARUL a prezentat acte sau informaţii false, incorecte sau incomplete;
d) Împotriva BENEFICIARULUI sunt iniţiate proceduri de insolvenţă, lichidare sau faliment.

Art. 6.3. BENEFICIARUL poate considera prezentul contract ca fiind reziliat în situaţia în care FURNIZORUL nu livrează serviciile la parametrii contractaţi şi nu remediază problema în decurs de 10 zile de la primirea notificării din partea BENEFICIARULUI, notificare ce descrie în detaliu defecţiunea apărută.

Art. 6.4. În cazul în care prezentul contract încetează din orice motiv, BENEFICIARUL are obligaţia de a plăti serviciile furnizate precum şi taxele datorate înainte de încetarea contractului, reducerile acordate pentru întreaga perioadă contractuală, inclusiv orice sumă datorată ca urmare a asumării răspunderii sale pentru utilizarea neacceptabilă a serviciilor.

Art. 6.5. În cazul încălcării clauzelor contractului de către BENEFICIAR, FURNIZORUL va păstra, cu titlu de daune-interese, orice sumă plătită în avans de către BENEFICIAR şi nu va fi obligat la restituirea contravalorii serviciilor neefectuate către BENEFICIAR.


Capitolul 7. Confidenţialitatea


Art. 7.1. FURNIZORUL va depune toate diligenţele pentru a păstra confidenţialitatea datelor BENEFICIARULUI, stocate sau transferate prin intermediul FURNIZORULUI. „Datele BENEFICIARULUI” includ şi fişierele site-urilor, baze de date sau emailuri.

Art. 7.2. Odată cu semnarea prezentului contract, BENEFICIARUL va primi un nume de utilizator şi o parolă de acces în panoul de control prin intermediul căruia va putea administra serviciile achiziţionate. Schimbarea parolei, se poate face doar în baza unei autentificări prealabile folosind datele de contact din contul acestuia.

Art. 7.3. FURNIZORUL nu verifică conţintul stocat sau distribuit de către BENEFICIAR sau orice alt terţ în numele BENEFICIARULUI folosind Serviciul, şi în consecinţă nu poate fi făcut responsabil în nici un caz pentru acesta. Cu toate acestea, în condiţiile în care FURNIZORUL este notificat de către o autoritate competentă în conformitate cu legea 365/2002 privind comerţul electronic, acesta va putea acţiona rapid în vederea eliminării sau a blocării accesului la acel conţinut care face obiectul notificării.


Capitolul 8. Generalitaţi privind serviciul, garanţii şi răspunderi


Art. 8.1. FURNIZORUL garantează că serviciul pe care îl va furniza va fi în condiţii normale de operare. Disponibilitatea serviciului (uptime) se măsoară pentru o lună calendaristică, excluzând perioadele de întreţinere. Prin condiţii normale de operare se înţelege o disponibilitate garantată a serviciului de 99.5%.

Art. 8.2. Perioadele de întreţinere vor fi programate în timpul nopţii şi vor fi anunţate cu cel puţin 4 ore înainte, exceptând situaţiile de urgenţă.

Art. 8.3. În cazul unui uptime mai mic decât cel garantat, FURNIZORUL va credita la cererea BENEFICIARULUI contul acestuia, procentual din valoarea abonamentului lunar astfel: a) 10% pentru uptime intre 99.5% si 99%
b) 25% pentru uptime intre 99% si 98%
c) 50% pentru uptime intre 98% si 95%
d) 75% pentru uptime intre 95% si 90%
e) 100% pentru uptime sub 90%.

Art. 8.4. Cu excepţia celor prevăzute mai sus, FURNIZORUL nu poate fi făcut răspunzător pentruacele prejudicii, oricare ar fi acestea, a căror existenţă BENEFICIARUL ar pune-o pe seamanefuncţionării corespunzătoare a serviciilor FURNIZORULUI.

Art. 8.5. FURNIZORUL nu răspunde şi nu este responsabil pentru neexecutarea serviciului, pentru orice altă degradare a serviciului sau pentru orice întârziere în furnizarea acestuia, care:
a) poate fi atribuită acţiunilor, omisiunilor sau lipsei de cunoştinţe tehnice a BENEFICIARULUI angajaţilor acestuia, terţilor angajaţi de către BENEFICIAR sau BENEFICIARi ai serviciilor acestuia;
b) survine în orice perioadă de întreţinere planificată a FURNIZORULUI;
c) se datorează evenimentelor de Forţă Majoră după cum sunt descrise în prezentul contract;
d) sunt rezultatul unei suspendări ca urmare a neplăţii serviciului de către BENEFICIAR, sau a încălcării termenilor şi condiţiilor de utilizare ( cap. 9)

Art. 8.6. FURNIZORUL nu este responsabil de prejudiciile înregistrate de BENEFICIAR datorită divulgării cu sau fără intenţie de către acesta a parolelor şi datelor de acces la produsele oferite ori serviciile prestate în baza acestui contract, oricare ar fi aceste daune.

Art. 8.7. FURNIZORUL are dreptul să solicite BENEFICIARULUI sumele plătite de acesta cu titlu de daune, precum şi a costurilor aferente acestor sume, precum şi a daunelor suferite, până la acoperirea integrală a prejudiciilor, inclusiv a costurilor indirecte şi a celor datorate terţilor ca urmare a răspunderii FURNIZORULUI cauzate de actele abuzive, delictuale sau frauduloase ale BENEFICIARULUI. BENEFICIARUL este direct şi singur răspunzător faţă de FURNIZOR sau terţi în cazul în care aduce prejudicii acestora prin actele sau faptele sale neconforme cu prezentul contract sau cu legislaţia Română în vigoare.

Art. 8.8. FURNIZORUL nu va fi răspunzător faţă de BENEFICIAR sau terţe persoane pentru nici o daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor oportunităţi de afaceri sau alte pierderi suferite de BENEFICIAR sau terţe persoane, direct sau indirect, ca urmare a folosirii produselor şi serviciilor FURNIZORULUI. În toate cazurile, răspunderea FURNIZORULUI este limitată la valoarea unei luni de abonament plătite de BENEFICIAR.


Capitolul 9. Termeni şi condiţii de utilizare a serviciului


Art. 9.1. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze reţeaua de Internet şi serviciile FURNIZORULUI într-o manieră conformă cu scopurile vizate şi doar în scopuri legale. BENEFICIARUL nu are permisiunea să utilizeze reţeaua şi serviciile FURNIZORULUI:
a) pentru a transmite, a distribui sau stoca material care încalcă vreun act normativ aplicabil;
b) într-o manieră care să ducă la încălcarea drepturilor de autor, a unei mărci înregistrate, a secretului comercial sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a dreptului la intimitate, la publicitate sau a altor drepturi personale ale altor părţi;
c) dacă modul de utilizare este necinstit, defăimător, calomnios, ameninţător, abuziv sau conţine un virus, worm, cal troian sau orice altă componentă informatică de natura să producă defecţiuni;
d) conţine oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau orice alte materiale promoţionale care conţin afirmaţii, pretenţii sau reprezentări false, de natură să înşele sau să inducă în eroare;
e) în general, într-o manieră care poate angaja răspunderea penală sau civilă a FURNIZORULUI sau a oricărui membru al personalului acestuia;
f) pentru trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spam) către o terţă parte;
g) găzduirea unor site-uri web promovate prin mesaje comerciale nesolicitate;
h) accesarea sau încercarea de a accesa un calculator şi/sau reţea de calculatoare pentru care nu are autorizaţie din partea proprietarului;
i) crearea, stocarea şi/sau distribuirea de poze, realistice sau nu, cu persoane în vârstă mai mică de 18 ani în scene pornografice implicite sau explicite;
j) contrafacerea oricărui header TCP/IP sau de email;
k) folosirea sau accesarea unei reţele IRC;
l) stocarea şi/sau distribuirea de materiale video şi/sau audio, excepţie făcând materiale personale sau libere de licenţă;
m) iniţierea oricărui fel de atac către o altă reţea de calculatoare, inclusiv a FURNIZORULUI;
n) folosirea de programe de tip peer-to-peer;
o) folosirea excesivă şi/sau abuzivă a resurselor alocate (procesor, memorie, număr de fişiere, etc…) într-o manieră care afectează bună funcţionare a serviciilor oferite de FURNIZOR altor clienţi.

Art. 9.2. FURNIZORUL nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru vreun material creat, stocat sau distribuit pe sau prin reţeaua şi serviciile FURNIZORULUI care nu este expediat de sau la cererea FURNIZORULUI. FURNIZORUL nu monitorizează şi nu exercită nici un control asupra acestor materiale, dar îşi rezervă dreptul de a face acest lucru în măsura în care este cerut de legea aplicabilă. FURNIZORUL nu este răspunzător pentru conţinutul nici unui site Web, altele decât cele care aparţin direct FURNIZORULUI.

Art. 9.3. FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de a bloca accesul BENEFICIARULUI la anumite adrese IP în cazul detectării de activităţi suspecte. Acestea includ, fără a se limita la: încercări multiple de autentificare eronate, încercări de forţare a serviciilor (injection), trimiterea de mesaje în masă sau simultan către mulţi destinatari, adrese IP marcate în liste uzuale de SPAM sau abuzuri, etc.

Art. 9.4. FURNIZORUL are dreptul de a suspenda total sau parţial furnizarea serviciului către BENEFICIAR prin blocarea adreselor IP alocate BENEFICIARULUI în cazul în care către BENEFICIAR se iniţiaza un atac de tip informatic, iar blocarea adreselor IP este singura metodă de a asigura buna funcţionare a serviciilor către alţi clienţi ai FURNIZORULUI.

Art. 9.5. În cazul în care FURNIZORUL consideră că BENEFICIARUL a încălcat vreo prevedere a acestui capitol, acesta va primi un avertisment scris. În funcţie de natura şi gravitatea faptei, FURNIZORUL poate decide suspendarea temporară a serviciilor furnizate până când BENEFICIARUL acceptă să se abţină de la orice alte încălcări viitoare ale acestor prevederi. BENEFICIARUL despre care FURNIZORUL stabileşte că a comis o a doua încălcare a oricărei prevederi din acest capitol va fi supus unei suspendări sau întreruperi imediate a serviciilor furnizate în confirmitate cu art. 6.4.

Art. 9.6. În cazul unor încălcări repetate, evidente sau cu rea-credinţă a articolelor acestui capitol sau a unor încălcări extrem de grave, FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de a decide întreruperea imediată a serviciilor furnizate şi la plata de daune-interese în conformitate cu art. 6.4.


Capitolul 10. Notificări şi comunicări contractuale


Art. 10.1. Orice notificare va fi făcută în scris şi transmisa părţii căreia îi este adresată la adresa prevăzută în acest contract sau la noua adresă în cazul în care aceasta s-a schimbat şi a fost comunicată. De asemenea, părţile cad de acord ca trimiterea facturii de către FURNIZOR să se facă prin intermediul email-ului, la adresa de email specificată în comanda aferentă prezentului contract.

Art. 10.2. Notificările pot fi transmise prin orice alt mijloc de natură a asigura confirmarea primirii lor de către destinatar.

Art. 10.3. BENEFICIARUL se angajează să notifice FURNIZORUL de orice schimbare a informaţiilor furnizate în momentul încheierii contractului, survenită pe durata prezentului contract, în special acele modificări privind sediul social sau domiciliul, forma juridică sau denumirea persoanei juridice, precum şi schimbarea persoanelor de contact sau a datelor de contact.


Capitolul 11. Forţa majoră


Art. 11.1. Forţa majora exonereaza parţile de răspunderea pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin.

Art. 11.2. Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţă parţilor, imprevizibil şi inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a prezentului contract şi care împiedică părţile să-şi execute, integral sau parţial, obligaţiile contractuale. Prin forţă majoră se înţeleg situaţii similare celor din exemplele următoare, fără a se limita la acestea: război, acte de terorism, mişcări sociale, calamităţi naturale, inundaţii, cutremure, incendii, întreruperi prelungite în alimentarea cu energie electrică, etc.


Capitolul 12. Dispoziţii finale


Art. 12.1. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor, este supus legii Române şi se completează cu prevederile legislaţiei Române în vigoare. Orice neînţelegeri legate de încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz de nesoluţionare a disputelor pe cale amiabilă, parţile se pot adresa instanţei competente din Bucureşti.

Art. 12.2. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independentă. În consecinţă, dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privinţă potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale acestui contract iar parţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu bună credinţă în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate competentă în materie, dar care să difere cât mai puţin posibil de prevederea înlocuită.

Art. 12.3. Prezentul contract se completează cu informaţiile din factura trimisă BENEFICIARULUI de către FURNIZOR, inclusiv datele de identificare ale Clientului, explicitarea serviciilor oferite şi determinarea preţului, care devin parte integrantă a prezentului contract.

Art. 12.4. Succesorii legali ai părţilor se subrogă în drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul Contract.

Art. 12.5. Acest contract este încheiat în data acceptării prevederilor sale de către BENEFICIAR, aşa cum este precizat în prima factură emisă de FURNIZOR. Contractul se consideră încheiat în Bucureşti, România.